เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

ศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการระดมทุนเพื่อการศึกษาวิจัย และการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

สนับสนุนงานวิจัย
ศูนย์กลางประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ช่วยเหลือผู้ป่วย

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม องค์ความรู้ และสร้างกระแสสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของปัญหาโรคอัลไซเมอร์ให้กว้างขวางมากขึ้น อันจะนำไปสู่การป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ 45%
อาสาสมัครมูลนิธิ 70%

ช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

01

สนับสนุนงานวิจัย

02

ศูนย์กลางประสานงาน

03

ช่วยเหลือผู้ป่วย