เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

ศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการระดมทุนเพื่อการศึกษาวิจัย และการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

สนับสนุนงานวิจัย
ศูนย์กลางประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ช่วยเหลือผู้ป่วย

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม องค์ความรู้ และสร้างกระแสสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของปัญหาโรคอัลไซเมอร์ให้กว้างขวางมากขึ้น อันจะนำไปสู่การป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ 45%
อาสาสมัครมูลนิธิ 70%

ช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

01

สนับสนุนงานวิจัย

nurse Inform health examination results to encourage senior elderly woman patients in the hospital- medical senior concept

02

ศูนย์กลางประสานงาน

Happy Woman in a wheelchair reading a book with her daughter at the park

03

ช่วยเหลือผู้ป่วย

Asian senior couple relax at home. Asian Senior Chinese grandparents, husband and wife happy smile hug talking together while lying on sofa in living room at home concept.