โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ

เป็นการจัดการอบรมในลักษณะออนไลน์ เต็มรูปแบบจากทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564